Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 1 /09/2014


Zarządzenie nr 1 /09/2014

Dyrektora Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Sławnie

z dnia 01.09.2014

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro”

 1. Wykonując obowiązek zawarty w art. 44 ust. 3 i 4 oraz art. 254 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam „ Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro”stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

 Zobowiązuję wszystkich pracowników właściwych merytorycznie, z tytułu powierzonych im obowiązków, do wykonywania i przestrzegania postanowień zarządzenia.

§ 3

 1. Traci moc Zarządzenie Nr 2/05/2013 Dyrektora Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Sławnie z dnia 10.V.2013 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro

 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 1/09/2014

Dyrektora Przedszkola Nr 2 im. Jana Brzechwy w Sławnie

z dnia 01.09.2014

Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto

§ 1

 • Szacowanie wartości zamówienia

 1. Procedurę udzielania zamówienia można wszcząć, jeśli przedmiot zamówienia odpowiada zadaniu opisanemu w uchwale budżetowej jednostki i mieści się w kwocie zaplanowanej na jego realizację.

 2. Zamówienia, których wartość szacunkowa netto nie przekracza w skali roku równowartości kwoty 30 000 euro netto, mogą być dokonywane na podstawie procedur określonych niniejszym regulaminem, z pominięciem poszczególnych trybów wymienionych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

 3. Przy ustalaniu wartości szacunkowej zamówienia w sposób szczegółowy należy przestrzegać przepisów Rozdziału 2 ustawy Pz p.

§ 2

Zasady udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 000 euro

 1. Procedury udzielania zamówień publicznych regulowane są w układzie zamówień
  o wartości:

 • do 5 000 złotych netto,

 • od 5 001 do 20 000 złotych netto,

 • od 20 000 złotych do równowartości 30 000 euro netto.

 1. Obowiązkiem pracownika merytorycznego odpowiedzialnego za realizację danego zamówienia jest dopilnowanie odpowiednio wcześniejszego terminu tak, aby zrealizować zamówienie zgodnie z zasadami art. 44 ustawy o finansach publicznych.

 2. Zamówień dokonuje się zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

 3. Obowiązkiem pracownika merytorycznego odpowiedzialnego za realizację danego zamówienia jest bezstronne, obiektywne, staranne, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa rozeznanie, zakwalifikowanie oraz przygotowanie i przeprowadzenie postępowania dotyczącego dostaw, usług i robót budowlanych o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro netto.

 4. Cała dokumentacja z postępowania o zamówienie jest przechowywana w jednostce zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

§ 3

  • Szczegółowa procedura udzielania zamówienia do 5 000 złotych netto

 1. Procedurę udzielenia zamówienia o wartości do 5000 złotych netto prowadzi pracownik merytorycznie odpowiedzialny za jego realizację, ponosząc odpowiedzialność w tym zakresie.

 2. Ustalenie wartości zamówienia może nastąpić po rozeznaniu cen rynkowych telefonicznie lub wykorzystując katalogi, cenniki, foldery i strony internetowe.

 3. Zamówienia o wartości do 5000 złotych netto mogą być realizowane po negocjacjach
  z jednym Wykonawcą. Jeżeli zamówienie dotyczy dostaw lub usług, nie jest wymagana forma pisemna, przy czym pracownik odpowiedzialny, każdorazowo może zlecić zastosowanie formy pisemnej z wykorzystaniem zapytania ofertowego (załącznik nr 2). Decyzję w sprawie zakupu podejmuje dyrektor akceptując notatkę służbową pracownika odpowiedzialnego za realizację zamówienia.

 4. Jeżeli zamówienie dotyczy robót budowlanych, zamówienia udziela się przez pisemną umowę określającą warunki realizacji zamówienia.

§ 4

 • Szczegółowa procedura udzielenia zamówienia o wartości: 5 001 - 20 000 złotych netto

 1. Procedurę udzielenia zamówienia o wartości powyżej 5 000 złotych netto
  i nieprzekraczającej 20 000 złotych netto rozpoczyna akceptacja wniosku (załącznik nr 1 do regulaminu) przez kierownika jednostki.

 2. Dla zamówień powyżej 5 000 złotych netto, a poniżej 20 000 złotych netto przeprowadza się pisemne rozeznanie cenowe, zapraszając do składania ofert taką liczbę Wykonawców świadczących dostawy, usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia, która zapewnia konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty (co najmniej 2 oferentów). Wzór zapytania ofertowego stanowi załącznik nr 2.

 3. Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę.

 4. W przypadku wpłynięcia tylko jednej oferty, Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy pod warunkiem, że wartość oferty nie przekracza kwoty posiadanych na ten cel środków.

 5. Dopuszcza się negocjację ceny oferty.

 6. Decyzję w sprawie zakupu podejmuje dyrektor placówki akceptując dokumentację
  z przeprowadzonego rozpoznania cenowego (załącznik nr 3).

 7. Dla zamówienia powyżej 5 000 złotych netto, a nieprzekraczającej 20 000 złotych netto udziela się zamówienia przez pisemną umowę określającą warunki realizacji zamówienia.

§ 5

 • Szczegółowa procedura udzielenia zamówienia o wartości: od 20 000 złotych do równowartości 30 000 euro netto

 1. Procedurę udzielenia zamówienia o wartości powyżej 20 000 złotych netto
  i nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro netto rozpoczyna akceptacja wniosku (załącznik nr 1 do regulaminu) przez dyrektora jednostki.

 2. Dla zamówień powyżej 20 000 złotych netto i nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro netto przeprowadza się pisemne rozeznanie cenowe, zapraszając do składania ofert taką liczbę Wykonawców świadczących dostawy, usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia, która zapewnia konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty (co najmniej 3 oferentów). Ponadto ogłoszenie o możliwości składania ofert na wykonanie usługi lub roboty budowlanej należy umieścić na stronie internetowej Zamawiającego, co najmniej przez okres 7 dni przed terminem składania ofert. Wzór zapytania ofertowego stanowi załącznik nr 2.

 3. Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę.

 4. W przypadku wpłynięcia tylko jednej oferty, Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy pod warunkiem, że wartość oferty nie przekracza kwoty posiadanych na ten cel środków.

 5. Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny oferty.

 6. Decyzję w sprawie zakupu podejmuje dyrektor placówki akceptując dokumentację
  z przeprowadzonego rozpoznania cenowego (załącznik nr 3).

 7. Dla zamówienia powyżej 20 000 złotych netto i nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro netto udziela się zamówienia przez pisemną umowę określającą warunki realizacji zamówienia.

§ 6

Odstąpienie od procedur

W wyjątkowej sytuacji, gdzie występuje pilna potrzeba natychmiastowego wykonania zamówienia, krótki termin realizacji zamówienia bądź zadanie o specjalistycznym charakterze, dopuszcza się możliwość odstąpienia, za pisemną zgodą Dyrektora, od zasad opisanych w § 4 i § 5, i dokonania zamówienia po negocjacjach tylko z jednym Wykonawcą.

§ 7

Kontrola udzielania procedur

 1. Odpowiedzialność oraz kontrola zgodności zakupów z planem finansowym Zamawiającego spoczywa na Dyrektorze i Głównym Księgowym.

 2. Faktura wystawiona przez wybranego Wykonawcę za realizację zamówienia, zostaje przekazana do pracownika merytorycznego w celu porównania faktycznej wartości zamówienia ze złożoną ofertą.

§ 8

Postanowienia dodatkowe

 1. Dla zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro rejestr zamówień prowadzi dyrektor Przedszkola nr 2 w Sławnie.

 2. Na pisemny umotywowany wniosek osoby prowadzącej postępowanie w szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta Sławno może wyrazić zgodę na odstępstwa od stosowania niniejszego regulaminu.

§ 9

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

1. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niewykonanie zobowiązania zamawiającego, czego skutkiem jest zapłata odsetek, kar lub opłat.

2. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest dopuszczenie przez pracownika zamawiającego do niewykonania zobowiązania jednostki, którego termin płatności upłynął, wskutek zaniedbania lub niewypełnienia obowiązków w zakresie kontroli finansowej.

3. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponosi osoba, która popełniła czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych, określony w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.).

4. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponosi także osoba, która wydała polecenie wykonania czynu naruszającego dyscyplinę finansów publicznych.

§ 10

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych zarządzeniem mają zastosowanie Kodeks cywilny oraz inne przepisy obowiązującego prawa.

Załączniki do zarządzenia

1. Załącznik Nr 1 Wniosek

2. Załącznik Nr 2 Zapytanie ofertowe

3. Załącznik Nr 3 Dokumentacja z rozpoznania cenowego

4. Załącznik Nr 4 Wzór umowy

5. Załącznik Nr 5 Rejestr zamówień

Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych,

których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

Sławno , ……………..........

………………………………

(pieczątka zamawiającego)

Znak sprawy ............................

WNIOSEK

o wyrażenie zgody na realizację zamówienia o wartości szacunkowej
nieprzekraczającej 30 000 euro netto

 1. Nazwa przedmiotu zamówienia: dostawa, usługa, robota budowlana

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

 1. Termin realizacji zamówienia: .................................................................................................

 2. Szacunkowa wartość zamówienia:

Wartość netto: .......................................................................... zł

Wartość brutto: ........................................................................... zł

Wartość zamówienia netto w przeliczeniu na euro wynosi ........................... euro netto.

Średni kurs złotego do euro służący do przeliczenia wartości zamówienia wynosi: ………zł

Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu ............................

Określono na podstawie: ...................................................................

Osoba/osoby dokonująca ustalenia wartości zamówienia: .............................

 1. Osoby odpowiedzialne za realizacją przedmiotu zamówienia:

  1. .....................................................................................

(imię i nazwisko)

  1. .......................................................................................

(imię i nazwisko)

...........................................................................

(podpis i pieczęć pracownika merytorycznego)

Zatwierdzam/ nie zatwierdzam

.....................................................

data i podpis Dyrektora

Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych,

których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

Sławno, ……………

………………………………

(pieczątka zamawiającego)

Znak sprawy ............................

 • ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy ul. Jedności Narodowej 22 76-100 Sławno zaprasza do złożenia oferty na:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa zamówienia)

Termin realizacji zamówienia: ………………………..

Przedmiot zamówienia:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oferty należy składać w Przedszkolu nr 2 im. Jana Brzechwy w Sławnie (adres jak wyżej), przesłać na adres email: brzechwolandia@slawno.pl lub faksem na nr 59 810 38 75 w terminie do dnia ……………………. do godz. ………….

Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udzieli: ………………………

Tel/fax: 59 810 38 75, email: brzechwolandia@slawno.pl

......................................................

podpis Dyrektora

Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych,

których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

Sławno, ……………

………………………………

(pieczątka zamawiającego)

Znak sprawy ............................

Dokumentacja z przeprowadzonego

ROZPOZNANIA CENOWEGO

Dotyczącego dostaw, usług i robót budowlanych

o wartości nieprzekraczającej 14 000/30 000* euro netto

1. W celu zamówienia

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

które jest dostawą/usługą/robotą budowlaną, przeprowadzono rozeznanie cenowe.

Wartość szacunkowa zamówienia w zł wynosi: ...................................... zł netto.

2. Dla zamówień o wartości nieprzekraczającej 14000/30000* euro netto w dniu ....................... r. zaproszono do udziału w postępowaniu niżej wymienionych Wykonawców poprzez: rozesłanie zapytania ofertowego, które stanowi integralną część niniejszej dokumentacji.

3. Do dnia .................................. r. do godz. ........... złożono poniższe oferty:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

Uwagi

1

2

3

4. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Sławno, …………………..

........................................................

(podpis pracownika merytorycznego)

Zatwierdzam/ nie zatwierdzam

......................................................

Data i podpis Dyrektora

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych,

których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

Umowa Nr ............... - wzór

zawarta w dniu …………………….r. w Sławnie, pomiędzy Przedszkolem nr 2 w im. Jana Brzechwy Sławnie , reprezentowanym przez:

………………………….- dyrektora Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Sławnie , zwaną dalej „Zamawiającym”

a firmą: ………………….……………………………………………………………………..,

reprezentowaną przez ………………………………………………………………………….

zwaną dalej „Wykonawcą”

§ 1

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - (Dz.U………………….) o następującej treści:

§ 2

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie na ……………………………………………………………………...………………….…………………………………………………………………………………...………….……

(przedmiot zamówienia)

2. Gwarancja na przedmiot zamówienia wynosi …...... od terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 3

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie, o którym mowa w § 2 w terminie …....………. dni od podpisania niniejszej umowy/do dnia ……………………..

2. Przez wykonanie zamówienia rozumie się (np. dostarczenie, postawienie do dyspozycji, przekazanie przedmiotu zamówienia) ...............................................................................................................................................

§ 4

1. Cena za wykonanie zamówienia, o którym mowa w § 2 wynosi ........................ zł netto + VAT......% ............................ zł czyli łącznie brutto .............................. zł (słownie: .......................................................................................................................................... zł).

2. Kwota określona w ust 1 jest ceną ryczałtową i obejmuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 2

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszelkie ryzyka i odpowiedzialność. Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

§ 5

1. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 30 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

2. Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zamawiającego.

§ 6

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

 1. zwłoki w wykonaniu umowy w wysokości …....% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 za każdy dzień zwłoki,

 2. zwłoki w usunięciu wad w wysokości ………..% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 za każdy dzień zwłoki

 3. odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4.

2. Karę, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne.

§ 7

W sprawach nie unormowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie w formie pisemnego aneksu, z podpisami upoważnionych przedstawicieli obu stron.

§ 9

Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonania umowy właściwy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Załącznik nr 5 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych,

których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

REJESTR ZAMÓWIEŃ

Lp.

Data

Zatwie-

rdzenia wydatku

Nazwa zamówienia/nazwa wydatku

Wykonawca - firma, adres

Wartość

wydatku

brutto

Łączna wartość wydatku tego samego rodzaju poniesionego w bieżącym roku (narastająco do dnia sporządzenia karty wydatku)

1

2

3

4

5

6

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 10-02-2015 19:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-02-2015
Ostatnia aktualizacja: - 10-02-2015 19:05