Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Harmonogram

Zarządzenie Nr 20/2016

Burmistrza Miasta Sławno

z dnia 26 stycznia 2016 r.

 

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do publicznych przedszkoli oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których Miasto Sławno jest organem prowadzącym.

 

 

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 2 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015r., poz. 1942) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Ustalam harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2016/2017 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

 

Ustalam harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych i Edukacji Urzędu Miejskiego w Sławnie oraz dyrektorom publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Sławno.

 

§ 4

 

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sławnie: um.slawno.ibip.pl w zakładce „oświata” oraz na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych przedszkoli i szkół podstawowych Miasta Sławna.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz

 

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do

Zarządzenia Nr 20/2016

Burmistrza Miasta Sławno

z dnia 26 stycznia 2016r.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym

do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2016/2017.

 

 

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Termin w postępowaniu

uzupełniającym

 

1.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

od 22 lutego 2016r.

do 25 marca 2016r.

do godz. 15.00

 

 

od 22 kwietnia 2016r.

do 26 kwietnia 2016r.

do godz. 15.00

 

 

2.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty.

 

 

 

 

od 29 marca 2016r.

do 12 kwietnia 2016r.

do godz. 15.00

 

 

 

 

od 27 kwietnia 2016r.

do 12 maja 2016r.

do godz. 15.00

 

 

3.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

 

14 kwietnia 2016r.

do godz. 15.00

 

 

od 19 maja 2016r.

do godz. 15.00

 

 

4.

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

od 15 kwietnia 2016r.

do 19 kwietnia 2016r.

do godz. 15.00

 

 

od 20 maja 2016r.

do 23 maja 2016r.

do godz. 15.00

 

 

5.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

21 kwietnia 2016r.

do godz. 15.00

 

24 maja 2016r.

do godz. 15.00

 

 

 

Burmistrz

 

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

 

 

Załącznik nr 2 do

Zarządzenia Nr 20/2016

Burmistrza Miasta Sławno

z dnia 26 stycznia 2016r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym

do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017.

 

 

 

 

Lp.

 

 

Rodzaj czynności

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Termin w postępowaniu

uzupełniającym

 

1.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

od 15 lutego 2016r.

do 8 kwietnia 2016r.

do godz. 15.00

 

 

od 17 sierpnia 2016r.

do 19 sierpnia 2016r.

do godz. 15.00

 

2.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty.

 

 

 

od 11 kwietnia 2016r.

do 25 kwietnia 2016r.

do godz. 15.00

 

 

 

do 22 sierpnia 2016r.

do godz. 15.00

 

3.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

 

26 kwietnia 2016r.

do godz. 15.00

 

 

23 sierpnia 2016r.

do godz. 12.00

 

4.

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

od 27 kwietnia 2016r.

do 28 kwietnia 2016r.

do godz. 15.00

 

od 23 sierpnia 2016r.

od godz. 13.00

do 25 sierpnia 2016r.

do godz. 15.00

 

5.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

29 kwietnia 2016r.

do godz. 12.00

 

26 sierpnia 2016r.

do godz. 12.00

 

Burmistrz

 

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 21/2016

Burmistrza Miasta Sławno

z dnia 26 stycznia 2016 r.

 

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych: przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Miasto Sławno oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.

 

 

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015r., poz. 1942) oraz liczb porządkowych 2 w załącznikach nr 1, nr 2 i nr 3 do rozporządzenia zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1

 

Podaję do publicznej wiadomości kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Sławno oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria określone w § 1 Uchwały Nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Sławno (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015r., poz. 560):

 

 

 

Lp.

 

 

Kryterium

 

Liczba

punktów

 

 

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

 

 

1.

 

Dziecko objęte obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

10

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

 

2.

 

Dziecko mające prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

 

10

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

 

3.

 

Dziecko, którego rodzice / opiekunowie prawni pracują, prowadzą działalność gospodarczą lub uczą się w systemie dziennym i deklarują korzystanie z oferty przedszkola przez co najmniej 7 godzin dziennie.

 

 

8

 

 

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

 

4.

 

Dziecko posiada rodzeństwo kontynuujące edukację przedszkolną w tym przedszkolu

 

6

 

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo

 

 

 

 

 

§ 2

 

Podaję do publicznej wiadomości kryteria postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Sławno, odpowiadającą im liczbę punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów określone w § 1 ust. 1 Uchwały Nr XVII/97/2015 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum prowadzonych przez Miasto Sławno (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016r., poz. 416):

 

 

Lp.

 

 

Kryterium

 

Liczba

punktów

 

 

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

 

 

1.

 

Rodzeństwo uczęszcza do danej szkoły.

 

5

 

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu.

 

2.

 

Rodzice/opiekun prawny pracują w obwodzie szkoły.

 

4

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego.

 

3.

 

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni (np. babcia, dziadek) wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu dziecku należytej opieki.

 

 

3

 

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego.

 

4.

 

Dziecko zamieszkałe na terenie miasta Sławno.

 

3

 

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu.

 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

 

15

 

 

§ 3

 

Podaję do publicznej wiadomości kryteria postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznego gimnazjum prowadzonego przez Miasto Sławno, odpowiadającą im liczbę punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów określone w § 1 ust. 2 Uchwały Nr XVII/97/2015 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum prowadzonych przez Miasto Sławno (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016r., poz. 416):

 

 

Lp.

 

 

Kryterium

 

Liczba

punktów

 

 

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

 

 

1.

 

Sprawdzian zewnętrzny po klasie szóstej - każdy punkt ze sprawdzianu równa się 1 punktowi do rekrutacji.

 

max 40

 

Zaświadczenie ze sprawdzianu.

 

2.

 

Ocena zachowania: wzorowe – 5 pkt., bardzo dobre – 4 pkt., dobre – 3 pkt., poprawne – 2 pkt.

 

max 5

 

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

 

3.

 

Świadectwo:

- z wyróżnieniem – 30 pkt.,

- bez wyróżnienia, ze średnią ocen od 4,00

- 20 pkt.,

- świadectwo ze średnią ocen od 3,5 – 3,99

- 10 pkt.

 

max 30

 

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

 

4.

 

Za uzyskanie tytułu finalisty konkursu przedmiotowego organizowanego przez Kuratora Oświaty.

 

25

 

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

 

100

 

 

§ 4

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych i Edukacji Urzędu Miejskiego w Sławnie oraz dyrektorom publicznych przedszkoli, publicznych szkół podstawowych oraz publicznego gimnazjum prowadzonych przez Miasto Sławno.

 

§ 5

 

Podanie do publicznej wiadomości, o którym mowa w niniejszym zarządzeniu, nastąpi poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sławnie: um.slawno.ibip.pl

w zakładce „oświata” oraz na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Miasto Sławno.

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz

 

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 01-02-2016 10:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-02-2016
Ostatnia aktualizacja: - 01-02-2016 10:15